Договір постачання природного газу

м. Київ                                                                                                                                                    «___» __________ 202__ року

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА  КОМПАНІЯ  "НАФТОГАЗ  УКРАЇНИ", ЕІС-код 56Х930000008780В (далі – Постачальник), в особі _______________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________________, з однієї сторони, та ________________________________________________________________________________________________, ЕІС-код ___________________ (далі – Споживач), в особі ________________________________________________, що діє на підставі _____________________________, з другої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір постачання природного газу (далі - Договір) про наступне:

Терміни та визначення

Терміни, що вживаються у Договорі, мають такі значення:

- Об'єкт Споживача – технологічний комплекс, що складається з газопроводів та споруд на них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачеві;

- Оператор газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до якої підключений об’єкт Споживача;

- Оператор газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС) - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою;

- Період постачання (розрахунковий період) – газовий місяць (період часу з 07.00 години (за київським часом) 1 числа поточного календарного місяця до 07.00 години (за київським часом) 1 числа наступного календарного місяця), що складається з газових діб (D), щодо якого між споживачем та постачальником визначаються певні обсяги відбору/споживання природного газу та здійснюються відповідні розрахунки. Період постачання може розпочатися з будь-якої газової доби газового місяця, з якої Споживача внесено до реєстру Постачальника в Інформаційній Платформі Оператора ГТС, та закінчитись будь-якої газової доби газового місяця, з якої Споживача виключено з реєстру Постачальника в Інформаційній Платформі Оператора ГТС;

- Природний газ (далі - газ) – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпчика і температура – 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією;

- Правила постачання – Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 30.09.15 № 2496;

- Кодекс ГРМ – Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2494;

- Кодекс ГТС – Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2493.

- EIC-код - код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного газу та/або точки комерційного обліку, визначений за правилами Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), з метою уніфікації та однозначної ідентифікації суб’єктів ринку природного газу та точок комерційного обліку, розміщених на об’єктах газової інфраструктури, у тому числі для участі у регіональних (міжнародних) газових ринках, та для забезпечення спрощення процедур зміни постачальників природного газу та електронного обміну даними між суб’єктами ринку природного газу;

Інші терміни в Договорі використовуються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу», Кодексі ГРМ, Кодексі ГТС, Правилах постачання та інших нормативно-правових актах.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. 1. Постачальник зобов’язується поставити Споживачеві природний газ (за кодом згідно УКТЗЕД 2711 21 00 00), власного видобутку (природний газ, видобутий на території України) та/або імпортований природний газ, а Споживач зобов’язується прийняти його та оплатити на умовах цього Договору.

1.2. Загальний замовлений обсяг постачання газу за цим Договором становить _________ тис. куб. м., у тому числі по розрахункових періодах, тис. куб. м.:

Місяць Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг
Січень 0 Квітень 0 Липень 0 Жовтень 0
Лютий 0 Травень 0 Серпень 0 Листопад 0
Березень 0 Червень 0 Вересень 0 Грудень 0
І Квартал ІІ Квартал ІІІ Квартал ІV Квартал
 

1.3. Загальний замовлений обсяг постачання газу за цим Договором та обсяги постачання по розрахункових періодах, зазначені в п.1.2. цього Договору, можуть змінюватись в порядку, передбаченому цим Договором.
1.4. Фактичний загальний обсяг постачання природного газу за цим договором складається з обсягів постачання природного газу по розрахункових періодах, фактично поставлених Постачальником Споживачу протягом строку дії цього Договору.
1.5. Якість газу та його фізико-хімічні показники, який постачається Споживачу, повинні відповідати нормам, встановленим в Кодексі ГТС, та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.
1.6. Газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем для власних потреб в якості палива та/або в якості сировини, а не для продажу.
1.7. Споживач гарантує, що на момент укладання Договору в нього відсутня прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед діючим постачальником.
1.8. Обов’язковою умовою для постачання газу Споживачу за цим Договором, є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору на розподіл природного газу (для споживачів, об’єкти яких приєднані до газорозподільних мереж) або з Оператором ГТС договору на транспортування природного газу (для споживачів, об’єкти яких приєднані до газотранспортної системи), на підставі яких Споживач набуває право санкціоновано відбирати газ з газорозподільної або газотранспортної системи, та присвоєння Споживачу (його об’єктам споживання) ЕІС-кодів.
1.9. Перелік EIC-кодів точок комерційного обліку Споживача

Місцезнаходження точки комерційного обліку EIC-код точки комерційного обліку (код типу Z) Назва Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу природного газу
.
.
.
.

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ

2.1. Постачання та споживання замовлених обсягів газу протягом місяця здійснюється, виходячи із середньодобової норми, яка визначається шляхом ділення місячного замовленого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця.
2.2. Постачальник забезпечує постачання обсягу газу, замовленого згідно п.п. 1.2., 1.3. цього Договору. Підписання Споживачем даного Договору є підставою для включення його Постачальником до власного Реєстру споживачів у визначеному в Договорі та додаткових угодах до нього розрахунковому періоді.
2.3. Споживач має право на коригування замовлених місячних обсягів газу, зазначених в пункті 1.2 цього договору, в такому порядку:

         2.3.1. Коригування замовлених обсягів повинні бути оформлені у письмовій формі, шляхом подання Постачальнику підписаної Споживачем заяви на коригування замовленого обсягу газу на відповідний розрахунковий період. У випадку призупинення дії даного Договору в частині постачання газу коригування загального замовленого обсягу, визначеного п. 1.2. Договору, має бути оформлене шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди. При цьому, призупинення постачання/споживання замовлених обсягів газу не є розірванням цього Договору.

         2.3.2. Заявки на коригування замовлених обсягів направляються у вигляді сканованих копій листів Споживача (заяв на коригування замовленого обсягу газу на відповідний розрахунковий період) на електронні адреси уповноважених осіб Постачальника, зазначені у п.10.14. цього Договору з подальшим наданням Постачальнику оригіналів зазначених заяв.

2.4. За розрахункову одиницю поставленого газу приймається кубічний метр, приведений до стандартних умов.
2.5. Перехід права власності на газ від Постачальника до Споживача здійснюється у точках виходу з газотранспортної системи (ГТС) до газорозподільної системи (ГРМ). Після переходу права власності на газ, Споживач несе всі ризики і приймає на себе  всю відповідальність, пов’язану з  правом власності на газ.
2.6. Приймання - передача газу, поставленого Постачальником та прийнятого Споживачем у розрахунковому періоді, оформлюється шляхом підписання та скріплення печаткою (за наявністю) акту приймання-передачі природного газу, в якому зазначаються фактичні обсяги спожитого газу та його вартість.
2.7. Для складання акту приймання-передачі природного газу за підсумками розрахункового періоду Постачальник використовує дані з Інформаційної платформи Оператора ГТС, не раніше 9 числа місяця наступного за розрахунковим періодом.
2.8. Постачальник направляє Споживачу два примірника підписаного та скріпленого печаткою акту до 12 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом.
2.9. Споживач протягом 2 (двох) банківських днів з дати отримання актів приймання-передачі природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача та скріплений його печаткою (за наявності), або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі природного газу.
2.10. У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу акту приймання-передачі природного газу, не надання письмово обґрунтованого заперечення проти підписання акту або у разі відмови Споживача від підписання акту приймання-передачі природного газу до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, обсяг (об’єм) спожитого газу вважається встановленим та узгодженим відповідно до даних Інформаційної платформи Оператора ГТС, а вартість поставленого газу розраховується відповідно до умов Договору. Звіряння спожитого природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється відповідно до даних Інформаційної платформи Оператора ГТС. Дані Інформаційної платформи Оператора ГТС щодо обсягів природного газу, спожитих Споживачем, вважаються обов’язковими для Сторін, якщо судом не буде встановлено інше.

3. ЦІНА ГАЗУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна за 1000 куб. м. газу за цим Договором становить ______,___ грн., крім того ПДВ (20%) - _______,___ грн., всього разом з ПДВ ______,___ грн.
3.2. Ціна газу за цим Договором може змінюватись, про що сторони укладають додаткову угоду до цього Договору. У випадку недосягнення Сторонами згоди щодо ціни газу, Споживач має право змінити постачальника на відповідний період, а Постачальник має право не здійснювати постачання газу Споживачу у відповідному розрахунковому періоді. При цьому, призупинення постачання/споживання замовлених обсягів газу не є розірванням цього Договору.
3.3. До ціни газу, визначеної п.3.1. цього Договору (додатковими угодами до Договору), додається тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи, встановлений Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 – 136,58 грн. за 1000 куб. м. на добу без ПДВ, крім того ПДВ 20%, всього з ПДВ 163,89 грн. за 1000 куб. м. на добу.
3.4. Споживач зобов’язується сплатити за цим Договором за 1000 куб. м. газу вартість, яка складається з ціни, визначеної у п. 3.1. цього Договору та тарифу на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи, визначеного у п. 3.3. цього Договору.
3.5. Сума платежу за розрахунковий період (далі - сума платежу за газ) визначається як добуток обсягу газу, замовленого на розрахунковий період та вартості 1000 куб. м. газу, визначеної на підставі п. 3.4. цього Договору.
3.6. Оплата за цим Договором здійснюється Споживачем на рахунок Постачальника у наступні строки:

Варіант №1 (попередня оплата):

- 100% суми платежу за газ до 20 числа місяця, що передує розрахунковому періоду.

Варіант №2 (попередня подекадна оплата):

- 34% від суми платежу за газ – до 30 числа місяця, що передує розрахунковому періоду;
- 33% від суми платежу за газ – до 10 числа розрахункового періоду;
- 33% від суми платежу за газ – до 20 числа розрахункового періоду.

Варіант №3 (подекадна планових обсягів):

- 34% від суми платежу за газ – до 10 числа розрахункового періоду;
- 33% від суми платежу за газ – до 20 числа розрахункового періоду;
- 33% від суми платежу за газ – до 30 числа розрахункового періоду.

Варіант №4 (оплата фактично спожитого газу):

- 100% суми платежу за газ до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом.

3.7. Споживач самостійно розраховує суму платежу за газ і забезпечує оплату в строки, передбачені пунктом 3.6. цього Договору. При цьому Споживач вказує у платіжному дорученні наступну інформацію про призначення платежу: «Оплата за природний газ, згідно Договору від __ ___20___ №____, в т.ч. ПДВ__ грн.».
3.8. Остаточний розрахунок за фактично поставлений газ здійснюється до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, на підставі акту (актів) приймання-передачі природного газу.
3.9. За наявності у Споживача заборгованості, грошові кошти, що перераховуються Споживачем, зараховуються Сторонами в рахунок погашення існуючої заборгованості в порядку черговості її виникнення.
3.10. У разі переплати за поставлений газ сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати за наступний розрахунковий період, або повертається Споживачу на його письмову вимогу протягом 10 - ти банківських днів на підставі підписаного Сторонами акту звірки взаєморозрахунків.
3.11. Фактом оплати за цим Договором є дата зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Споживач має право:

4.1.1. Отримувати газ в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання його вимог;
4.1.2. Отримувати інформацію щодо ціни газу, порядку оплати газу, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником;
4.1.3. Вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;
4.1.4. Проводити звіряння розрахунків з підписанням відповідного акту звірки взаєморозрахунків за письмовим зверненням Споживача;
4.1.5. Оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;
4.1.6. Достроково розірвати Договір, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір внесення змін до Договору в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для Споживача неприйнятними;
4.1.7. Вільно обирати Постачальника, шляхом зміни постачальника в порядку визначеному цим Договором та чинним законодавством України.
4.1.8. Самостійно припинити (обмежити) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомити всіх суб’єктів ринку природного газу, з яким укладені відповідні договори.
4.1.9. Вимагати поновлення постачання газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати витрат Постачальника на відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання Договору.
4.1.10. На отримання інформації, визначеної Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».
4.1.11. Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

4.2. Споживач зобов’язаний:

4.2.1. Забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу та інших платежів згідно з умовами цього Договору;
4.2.2. Самостійно укласти договори на розподіл газу з відповідним Оператором ГРМ та отримати ЕІС-код;
4.2.3. Своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних;
4.2.4. Безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника для звіряння показань фактично використаних обсягів газу;
4.2.5. Проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу та пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу;
4.2.6. Відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинними нормативно-правовими актами та/або цим Договором;
4.2.7. Самостійно контролювати обсяги використання газу і своєчасно обмежувати (припиняти) використання природного газу у разі перевищення замовлених обсягів або своєчасно надавати належним чином оформлену заявку на коригування замовлених обсягів за цим Договором;
4.2.8. Не допускати несанкціонованого відбору газу;
4.2.9. Невідкладно, не пізніше наступного дня, із дня коли Споживачу стало відомо про наявність у Оператора ГРМ/ГТС будь-яких претензій щодо стану комерційних вузлів обліку природного газу та його складових та/або про настання обставин, що в майбутньому можуть буди підставою для перерахунку  (до нарахувань)  або зміні режиму нарахувань об’ємів  природного газу Споживачу, повідомити про це Постачальника та надати останньому копії відповідних документів, що засвічують виникнення вищезазначених обставин;
4.2.10. Виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

4.3. Постачальник має право:

4.3.1. Отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ та інші платежі відповідно до умов даного Договору.
4.3.2.На безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу (лічильників газу), що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання газу. Доступ працівникам (представникам) Постачальника забезпечується за пред’явлення службового посвідчення (довіреності);
4.3.3. Проводити разом із Споживачем звіряння фактично використаних обсягів газу;
4.3.4. На повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів відбору (споживання) газу;
4.3.5. Отримувати відшкодування збитків від Споживача, що завдані Постачальнику у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
4.3.6. Вимагати від Споживача відшкодування збитків, понесених Постачальником внаслідок недотримання Споживачем умов цього Договору;
4.3.7. Ініціювати/вживати заходи з припинення або обмеження постачання газу Споживачу, у порядку визначеному цим Договором та чинним законодавством, у разі:
- проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;
- розірвання договору постачання газу;
- відмови від підписання акту приймання-передачі природного газу без відповідного письмового обґрунтування;
- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на споживачів, що не є захищеними;
- в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ, Правилами безпеки систем газопостачання.
4.3.8. В односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадках, якщо Споживач або його засновник та/або кінцевий бенефіціарний власник внесений до списку санкцій OFAC та CAATSA США, списку санкцій ЄС, списку санкцій Великої Британії, списку санкцій Ради Безпеки ООН, списку санкцій РНБО України.
4.3.9. У будь-який час в односторонньому порядку відмовитись від Договору, письмово попередивши про це Споживача не пізніш як за 21 календарний день до запланованої дати припинення (розірвання) Договору.
4.3.10. Здійснювати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

4.4. Постачальник зобов’язаний:

4.4.1. Дотримуватись вимог Правил постачання;
4.4.2. Постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
4.4.3. Дотримуватися Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу;
4.4.4. Відшкодовувати документально підтверджені збитки, завдані Споживачу у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань що покладені на нього чинними нормативно правовими актами та цим Договором;
4.4.5. Виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України.

5. ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

5.1. Зміна постачальника може бути здійснена лише за сукупності наступних умов:

- Споживачем попередньо укладено договір постачання газу з новим постачальником;
- Споживач своєчасно подав повідомлення про зміну постачальника в терміни, передбачені п 5.2. Договору;
- у Споживача відсутня прострочена заборгованість за Договором постачання природного газу з поточним Постачальником.

5.2. У разі наміру змінити Постачальника, Споживач повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках перед Постачальником за цим Договором та підписати з ним додаткову угоду про розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання газу. В такому разі зміна постачальника має бути завершена в термін не більше 21 (двадцяти одного) дня з дати отримання Постачальником повідомлення Споживача про його намір змінити постачальника.
5.3. Повідомлення Споживача про намір змінити Постачальника повинно містити дату розірвання  цього Договору або його призупинення в частині постачання газу, яка визначається останнім календарним днем перед днем, з якого договір постачання газу з новим постачальником набере чинності в частині постачання газу.
5.4. З метою забезпечення безперебійного постачання газу, Постачальник за цим Договором постачає газ Споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання газу, а договір постачання газу з новим постачальником, набирає чинності з наступного дня після розірвання або призупинення договору в частині постачання природного газу з діючим Постачальником, але за умови, що у Споживача не буде простроченої заборгованості за цим Договором.
5.5. Якщо на початок періоду фактичного постачання газу новим постачальником чи протягом цього періоду у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений газ перед Постачальником за цим Договором (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС/ГРМ та здійснити заходи, передбачені Правилами постачання, щодо припинення постачання природного газу Споживачеві.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.1. В разі порушення Споживачем порядку та строків оплати поставленого Постачальником газу/інших платежів Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла протягом періоду, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а у випадку прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від суми простроченої заборгованості.
6.2. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов цього Договору, а також у випадку неправомірних дій інших учасників ринку природного газу, які унеможливили виконання відповідних обов’язків за Договором.
6.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/або Оператора ГРМ.
6.5. Відшкодування збитків від недопоставки природного газу Постачальником Споживачу та/або завдання шкоди його майну здійснюється в випадках та в порядку, передбаченими Правилами постачання.
6.6. Постачальник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов’язань надати Споживачу податкову накладну та/або розрахунок коригування, складену в електронній формі з дотриманням законодавчих вимог до її заповнення та зареєстровану у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у термін, визначений Податковим Кодексом України.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов‘язань по цьому Договору, як-то: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, аварія на газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки, зміна законодавства України, видання органами виконавчої влади України нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов‘язань по цьому Договору, чи інших, що не залежать від Сторін, обставин, Сторона яка зазнала впливу таких обставин не несе відповідальності. Дані обставини повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою України чи іншим компетентним органом.
7.2. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона, для якої вони наступили, сповіщає іншу Сторону протягом трьох днів з моменту настання таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини.
7.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку оплати за обсяг фактично поставленого газу.
7.4. При припиненні обставин, зазначених у пункті 7.1. Договору, Сторона повинна без зволікання, будь-якими доступними засобами письмово сповістити про них іншу Сторону. У повідомленні вказується термін, у який передбачається виконати зобов'язання за даним Договором.
7.5. У випадках, передбачених у п.7.1. Договору, термін виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їхні наслідки.

8. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК

8.1. Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від Споживача, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.
8.2. Процедура вирішення спорів Постачальником і контактна інформація підрозділів Постачальника, відповідальних за розв'язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреси, П.І.Б. відповідальних працівників тощо), публікуються на сайті Постачальника.
8.3. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення в господарський суд і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України та з урахуванням умов цього Договору.

9. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

9.1. Сторони на підставі ч. 3. ст. 207 та ст. 627 Цивільного кодексу України домовилися про можливість вчинення, підписання, укладання в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису даного Договору, додатків до нього, додаткових угод, актів приймання-передачі газу, первинної бухгалтерської документації, актів звірки взаєморозрахунків та інших документів, пов’язаних із виконанням Договору.
9.2. Кожна із сторін зобов’язується забезпечити схоронність даних засобів, неможливість несанкціонованого їх використання, використання після втрати повноважень особою прав на представництво.
9.3. Сторони домовилися, що будь-який правочин, який буде вчинений (укладений, підписаний) відповідно до умов даної Угоди із застосуванням Сторонами (однією із Сторін) відповідного електронного цифрового підпису вважається вчиненим з додержанням письмової форми правочину в розумінні ст. 207 Цивільного кодексу України.
9.4 Кожна із сторін несе повну відповідальність перед іншою стороною за всі збитки спричинені невиконанням обов’язків, вказаних у п. 9.2. даного Договору.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками (за наявності) та діє у частині постачання природного газу до 31.12.20___ р., а в частині розрахунків між сторонами – до повного їх виконання. За взаємною згодою Сторін Договір може бути припинено достроково. При цьому, Сторона, яка має намір розірвати Договір письмово попереджає про це іншу Сторону за 30 календарних днів до запланованої дати розірвання.

10.1.1. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому Сторони мають внести зміни до Договору щодо планових об’ємів постачання газу на продовжений строк.

10.2. Даний Договір укладено у двох примірниках рівної юридичної сили для кожної із Сторін.
10.3. Дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку допускається лише у випадках, передбачених цим Договором (пункт 4.3.9. та ін.) та чинним законодавством.
10.4. Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу за умов, якщо вони оформлені письмово, зареєстровані і підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками (за наявності), з урахуванням особливостей, передбачених Розділом 9 даного Договору.
10.5. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору та у своїх ділових відносинах дотримуватися принципів та вимог чинного законодавства України у сфері протидії корупції, а також вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання корупційним діям.

Кожна із Сторін цього Договору зобов’язується не брати участь у будь-якій діяльності, що може бути розцінена як стимулювання працівника (-ів) іншої Сторони, в тому числі надання грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-яких інших переваг нематеріального чи не грошового характеру, що можуть поставити такого працівника в певну залежність і спрямовані на забезпечення вчинення або не вчинення цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

При виконанні обов’язків за цим Договором, Сторони не вчиняють будь-які дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму.

При цьому, Сторона не несе відповідальності за дії іншої Сторони Договору, у разі порушення нею вимог чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму та вимог законодавства у сфері протидії корупції.

Сторони підтверджують, що ознайомилися з Антикорупційною програмою Групи Нафтогаз, яка розміщена на офіційному сайті Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" або Постачальника та дотримуються її принципів та вимог.

10.6. Підписанням цього Договору Споживач підтверджує, що йому завчасно Постачальником була надана повна інформація і роз’яснення щодо умов цього Договору.
10.7. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних даних». Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.
10.8. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.
10.9. Умови даного Договору є конфіденційними і відомості, що містяться в ньому, не підлягають розголошенню третім особам, окрім повідомлення таких відомостей органам державної влади у передбачених діючим законодавством випадках. Підписанням даного Договору Споживач підтверджує, що умови поставки передбачені даним Договором є справедливими і в повній мірі зрозумілими Споживачу, а вся необхідна інформація була надана Споживачу Постачальником до моменту укладення Договору.
10.10. У випадку зміни поштових та/або платіжних реквізитів, статистичних кодів, юридичної адреси, найменування або інших даних, що необхідні для правильного оформлення Рахунку, податкових та видаткових накладних, Сторона сповіщає іншу Сторону про такі зміни протягом 5 (п’яти) днів з моменту  настання таких змін.
10.11. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.
10.12. Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність інших положень даного Договору і Договору в цілому.
10.13. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.
10.14. Всі повідомлення, заявки, графіки, які стосуються добового та місячного балансування, коригування замовлених обсягів постачання, вважаються наданими Споживачем належним чином, якщо вони оформленні уповноваженими особами Споживача та:

- передані в оригіналі Постачальнику під розпис та/або
- надіслані уповноваженими особами Споживача електронною поштою на адреси уповноважених осіб Постачальника.

Уповноважені особи Постачальника
Менеджер з продажів тел.:
e-mail:
Подача заявок на коригування замовлених обсягів газу тел.:
e-mail:
З питань розрахунків за газ тел.:
e-mail:
Уповноважені особи Споживача
Прізвище, ім’я, по батькові тел.:
e-mail:
Прізвище, ім’я, по батькові тел.:
e-mail:

10.15. Постачальник є платником податку на додану вартість та платником податку на прибуток на загальних умовах.
10.16. Споживач є платником податку __________________________

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК СПОЖИВАЧ
ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" _____________________________________________
вул. Шолуденка, 1, Київ, 04116, Україна _____________________________________________
Код ЄДРПОУ: 40121452 _____________________________________________
п/р № UA363004650000000260003002042 _____________________________________________
в АТ «Ощадбанк» у м.Києві _____________________________________________
ІПН 401214526599 _____________________________________________
e-mail:  [email protected] _____________________________________________
Веб-сайт: www.gas.ua _____________________________________________
Посада Посада
__________________ /_____________ / __________________ /_____________ /
М.п. М.п.

Закрити

    Закрити

    Letter

    Закрити